Size: 12 mm, chiều dài: 171 mm - 120/T

TCSPAR121 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 12mm