Size: 13 mm, chiều dài: 178 mm - 120/T

TCSPAR131 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 13mm