Size: 14 mm, chiều dài: 191 mm - 120/T

TCSPAR141 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 14mm