Size: 15 mm, chiều dài: 200 mm - 60/T 

TCSPAR151 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 15mm