Size: 17 mm, chiều dài: 225 mm - 60/T

TCSPAR171 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 17mm