Size: 19 mm, chiều dài: 254 mm - 60/T

TCSPAR191 - Cờ Lê Miệng Vòng 2 Chiều 19mm