Size: 6x7 mm,

Chiều dài: 109 mm - 360/T

TDOES06071 - Cờ Lê 2 Miệng 6x7mm