Size: 8x9 mm, chiều dài: 124 mm - 360/T

TDOES08091 - Cờ Lê 2 Miệng 8x9mm