Size: 10x11 mm,

Chiều dài: 138 mm - 360/T

TDOES10111 - Cờ Lê 2 Miệng 10x11mm