Size: 18x19 mm, chiều dài: 189 mm - 180/T

TDOES18191 - Cờ Lê 2 Miệng 18x19mm