250mm (10 inch), Kích thước điều chỉnh: 0-30 mm, 24/T

THT1010103 - Mỏ Lết