150mm (6 inch), Kích thước điều chỉnh: 0-24 mm, - 60/T

THT101066 - Mỏ Lết