200mm (8 inch), Kích thước điều chỉnh: 0-30 mm, 36/T

THT101086 - Mỏ Lết