Bộ 9 chìa lục giác, Size: T10-T50

THT106391 - Bộ Chìa Lục Giác