Size: 6 inch/160mm, đen bóng

THT118062 - Kềm Mũi Trượt