Size: 8 inch/200 mm,  đen bóng

THT118082 - Kềm Mũi Trượt