Chiều dài: 630mm/24.5 inch - 12/T

THT1516301 - Kéo Cắt Hàng Rào