Size: 24 inch

- 06/T

THT16241 - Giỏ Đựng Công Cụ 24 inch