Kích thước: 4-14mm

- 20/T

THT31142 - Kềm Bấm Ghim