Kích thước: 12 inch/300 mm

- 24/T

THT541036 - Khung Cưa Sắt