Chiều dài: 500mm/20 inch,

Độ dày: 0.9mm

THT55206 - Cưa Tay Lá Liễu 20"