Kích thước: 280 x 130 mm,

Tay cầm nhựa - 40/T

THT81286 - Bay Hồ