Kích thước: 230/9 inch,

Độ cao của bông lăn: 12mm,

Đường kính ống trụ: 6 mm

THT8592 - Cọ Lăn Hình Trụ