Chiều dài: 200 mm - 60/T

THT91186 - Giũa Sắt Hình Dẹp