Size:8"/200mm, kiểm tra 10000V

THTIP181 - Kềm Răng Cách Điện