'6000 số đếm đúng,

Không phát hiện điện áp không tiếp xúc đường dây trực tiếp hoặc đường trung tính
Điện áp DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% +3) 
Điện áp AC : 6V/60V/600V/750V ±(0.8% +3)
Dòng điện DC: 60μA/6mA /60mA /600mA ±(0.8% +3) 10A ±(1.2% +3)
Dòng điện AC: 6mA /60mA /600mA ±(1.0% +3)10A ±(1.5% +3)
Điện trở :600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ  ±(0.8% +3) 60MΩ   ±(1.2% +3)
Điện dung :6nf/60nf/600nf/6μf/60μf/600μf/6mf ±(4.0% +3) 60mf   ±(5.0% +3.

Tần số:  60/600/6K/600K/6M/10MHz ±(1.0% +3). Hiệu suất: 5%~95%  ±(2.0% +3).

Có đèn nền và đèn chiếu sáng

TMT47503 - Đồng hồ đo điện vạn năng (nâng cấp từ mã TMT47502)