Kích thước: 125 mm;

Đường kính dây cước: 0.5mm, cốt M10 x 1.5.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB21251 - Chén cước xoắn