Kích thước: 150 mm;

Đường kính dây cước: 0.5mm, cốt M14 x 2.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB21501 - Chén cước xoắn