Size: 16 inch

- 20/T

THT26161 - Giỏ Đựng Công Cụ 16 inch