Cơ Hội Làm Việc Hiện Tại

Vị trí tài xế

(Hạn cuối 31/12/2019)

Quản lý bán hàng khu vực (ASM)

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên kinh doanh

(Hạn cuối 15/03/2020)

Nhân viên theo dõi bảo hành

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên theo dõi giao hàng

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên kỹ thuật

(Hạn cuối 31/12/2019)